Birgittastiftelsens årsmöte den 13 maj 2023 kl. 15

Birgittastiftelsens årsmöte den 13 maj 2023 kl. 15

Hämta årsmöteshandlingarna här

Plats: Vadstena församlingshem, Skänningegatan 2, Vadstena

 Förslag till dagordning:

 1. Föreningens ordförande öppnar mötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av föreningens årsredovisning för 2022
 8. Framläggande av revisionsberättelse för 2022
 9. Beslut huruvida balans- och resultaträkningar kan fastställas
 10. Beslut huruvida styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022
 11. Val av ordförande för ett år fram till årsmötet 2024
 12. Val av styrelseledamöter för två år fram till årsmötet 2025
 13. Eventuellt fyllnadsval för ett år till årsmötet 2024
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 15. Val av ledamöter och en ersättare i valberedningen
 16. Fastställande av medlemsavgift för 2024
 17. Information om planerad verksamhet under 2023
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötet avslutas

Varmt välkommen!