Medlemsbrev januari 2023

Medlemsbrev januari 2023

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

När vi blickar tillbaka på det gångna verksamhetsåret är det med stor glädje vi kan konstatera att frågan om Sancta Birgitta Klostermuseums framtid kunde lösas på ett så positivt sätt. Den 1 oktober förra året tog nämligen Region Östergötland och Vadstena kommun över huvudmannaskapet för museet. De i sin tur har uppdragit åt Östergötlands museum att svara för Klostermuseets verksamhet och drift. Detta borgar för att det museum som Birgittastiftelsen tillskapade 2003 i samband med 700-årsjubileet av Birgitta Birgersdotters födelse nu ekonomiskt, administrativt och professionellt har en säkrad framtid.

Genom helhjärtade insatser av vår museichef Lilliann Gilmark och hennes två medarbetare Erik Carlberg och Linn Carlehed jämte ett antal engagerade medlemmar har det omfattande arbete som krävdes för att genomföra denna process skett både smidigt och tidtabellsenligt. Stort tack till er alla som möjliggjorde detta!

Glädjande nog ökade antalet besökare i Sancta Birgitta Klostermuseum förra året till 13 511. Motsvarande siffra 2021 var 12 800 personer. Med nya resurser och ännu större satsning på ungdom och skolor kan besöksantalet säkert komma att stiga ytterligare under detta år.

I samband med det extra medlemsmöte som ägde rum den 8 oktober 2022 för att godkänna de stadgeändringar som frånträdet av huvudmannaskapet krävde från Birgittastiftelsens sida ägde också höstens Birgittaseminarium rum. Därvid presenterades även vår intressanta och vackra jubileumsbok ”Birgittastiftelsen inför nya utmaningar”. Rabatterat medlemspris är 150:- plus ev. frakt. Den som önskar köpa ett ex. av boken kan enklast kontakta Cecilia Lindheimer (070-716 91 31), som sedan årsskiftet ansvarar för vårt kansli i Vadstena.

På Klostermuseet visas under vinter och vår två tillfälliga utställningar. Fram till mitten av mars visas ”Minns att jag levat”. Den handlar om gravskick och har inlånats från Upplands museum. Därefter kommer en utställning om samernas historia att visas. Den har sammanställts av Gävleborgs museum. På så sätt kan samernas historia sättas in i museets berättelser som i ett större sammanhang hänger samman. Under sportlovsveckan (v 8) kommer ”Minns att jag levat” att vara temat med erbjudandet att gå på upptäcksvandring bland gravar i klosterområdet. Om dessa och andra aktiviteter kan ni läsa mer om på museets hemsida www.klostermuseum.se , Facebook, Instagram och även på www.upplevvadstena.se

Birgittastiftelsens egen hemsida når man enkelt via www.birgittastiftelsen.se

Den 23 juli i år är det 650 år sedan Birgitta Birgersdotter avled i Rom. Det kommer självfallet både Birgittastiftelsen och Sancta Birgitta Klostermuseum att uppmärksamma. Förberedelser pågår och vi ber att få återkomma härom i vår.

Till sist är det dags att påminna om årsavgiften, som är oförändrad: 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. För ständigt medlemskap är engångsbeloppen 2 000 respektive 3 000 kr. Bankgiro: 5828 – 6642. Glöm inte att ange namn och helst också e-postadress. Som medlem har man fri entré till Sancta Birgitta klostermuseum och starkt reducerad avgift till våra seminarier. Genom ert medlemskap stöder ni Birgittastiftelsens arbete för att söka bevara det rika kulturarv vi äger genom den heliga Birgittas liv och gärning.

Med hjärtliga hälsningar!

Fredrik Vahlquist                                       Yvonne Carlsson

Ordförande                                                 Vice ordförande