Om Birgittastiftelsen

 Kort historik

Den ideella föreningen Birgittastiftelsen bildades den 7 oktober 1920. Initiativtagare var ett antal framsynta kulturpersonligheter som önskade bevara klosterbyggnaderna i Vadstena och använda dem i den Heliga Birgittas anda. Dessa medeltida byggnader användes då som mentalsjukhus. Bland tillskyndarna märktes Gerda Boëthius, Sigurd Curman, Emilia Fogelklou, Verner von Heidenstam, Otto Janse, Ellen Key, Claës och Greta Lagerfelt, Selma Lagerlöf, Eric och Mary von Rosen samt Nathan och Anna Söderblom. Stiftelsens förste ordförande blev prins Eugen, som behöll denna uppgift livet ut. Medicinalstyrelsens planer på att lämna klosterområdet kom emellertid att skjutas på framtiden.

Stiftelsen lät sommaren 1924 gräva ut och söka bevara ruinerna till Ulf Gudmarssons och Birgitta Birgersdotters hus vid Ulfåsa. 1926-27 framgrävdes den s.k. “ruinparken” vid Vadstena klosterkyrkas västgavel.

1930 upplät Medicinalstyrelsen några då tillgängliga rum i den norra klosterlängans östra del. Stiftelsens uppgift blev nu att ta fram och konservera kalkmålningarna i kapitelsalen samt iordningsställa Birgittas bönekammare en trappa upp. När dessa arbeten var avslutade var det dags att 1937 börja restaurera brödraklostret. Det kom sedan i 20 år att användas som STF:s vandrarhem.

När nunneklostret 1954 var helt utrymt upplät Byggnadsstyrelsen det 28 000 kvm stora klosterområdet med sina elva byggnader till Birgittastiftelsen. Då kunde restaureringsarbetena inledas även här. Det var under dessa som man 1956 gjorde den sensationella upptäckten att den norra klosterlängan var äldre än den medeltida klosteranläggningen och utgjort huvudbyggnaden i folkungaättens kungsgård, som uppförts i mitten av 1200-talet. 1964 invigdes Vadstena Klosters Gästhem, idag Klosterhotellet.

Birgittastiftelsen kom att förvalta klosterområdet och dess byggnader i över 40 år.  Detta förvaltarskap övertogs senare av Statens Fastighetsverk. År 2003 inrättade Birgittastiftelsen Sancta Birgitta Klostermuseum, och drev detta under 19 år. I oktober 2022 övergick huvudmannaskapet till Region Östergötland och Vadstena kommun. De har i sin tur uppdragit åt Östergötlands museum att ansvara för Klostermuseets drift och att organisera museet. (Jfr under AKTUELLT, pressmeddelande 26 april från Region Östergötland.). Stiftelsen kommer framöver att fortsätta sin övriga verksamhet, nämligen att  ordna föreläsningar och seminarier, samt stödja forskning om den heliga Birgitta och hennes tid, upprätthålla Bibliotheca birgittina samt utdela det årliga Birgittapriset. Denna verksamhet kommer nu att kunna få ökad tyngd. Därtill kommer Birgittastiftelsen framöver kommer att agera som en vänförening till museet.

 

Andreas Lindblom: Femtio år med Birgitta. Birgittastiftelsen 1920 – 1970. Allhems förlag, Malmö 1970.

Konsthistorikern, professor Andreas Lindblom  skildrar här på ett personligt sätt bakgrunden till att Birgittastiftelsen bildades, och de första, tidvis besvärliga femtio åren. Han var själv medlem i Stiftelsen styrelse från 1921, och förmedlar inblickar i dess historia av en art som inte brukar återfinnas i mer officiella jubileumsskrifter. Text utan bilder i vårt digitala arkiv. 

 

Ur Birgittastiftelsens stadgar

§1. Birgittastiftelsen är en ideell och icke konfessionsbunden förening, som har till ändamål att söka bevara det rika kulturarv som Sverige, våra nordiska grannländer, Europa och hela kristenheten äger i den heliga Birgittas liv och gärning.

§2. Stiftelsen skall till minne av Birgitta och Vadstena medeltida birgittinkloster, samt andra klosteranläggningar i Östergötland, driva eller verka för ett museum i den av stiftelsen disponerade huvudbyggnaden av det forna nunneklostret i Vadstena. Detta museum skall levandegöra klostrens historia, deras tillkomst, inriktning och betydelse i dåtidens kultur. Stiftelsen skall nära samarbeta med statliga myndigheter och museer, Vadstena kommun, Vadstena Folkhögskola, Vadstena församling, Birgittasystrarna och Vadstena Klosterhotell.

§3. Stiftelsen skall också aktivt främja forskning och undervisning om medeltiden. Detta skall ske genom tvärvetenskapligt samarbete med in- och utländska forskare, universitet och högskolor samt andra organisationer med likartad inriktning

§4.Stiftelsen skall vidare vårda sitt bibliotek, Bibliotheca Birgittina, och såväl egna som deponerade kulturhistoriskt värdefulla inventarier samt bedriva studie- och kursverksamhet som befrämjar stiftelsens syfte.

§5. Stiftelsen strävar efter att årligen kunna utdela ett Birgittapris som uppmuntran till forskare eller annan främjare av det birgittinska arvet.

 

Om denna webbplats.

Design och innehåll: Jan-Erik Nylund, nätredaktör. Webbutvecklare: Andreas.

Bakgrundsbilden är en fotobearbetning av 1200-talspalatset i Vadstena efter restaureringen 1956-69. Det ursprungliga murverket framträder tydligt, medan nymurningarna har en avvikande färg. Foto och bearbetning: Jan-Erik Nylund (c) 2017. Se originalbilden.