Medlemsbrev februari 2021

Medlemsbrev februari 2021

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!                                                      Vadstena 2021-02-12

Den stränga vintern och den långvariga pandemin håller alltjämt sitt grepp om vårt land. Men vi har all anledning att redan nu med optimism och framtidstro börja se framåt och planera för en tid då covid-19 är ett minne blott.

   Från Birgittastiftelsens första styrelsemöte i år, som ägde rum digitalt den 1 februari, finns två nyheter att förmedla: a/ På jubileumskommitténs förslag beslöt vi med hänsyn till pandemin att flytta den försenade jubileumshögtiden i Vadstena klosterkyrka till fredagen den 8 oktober 2021; b/ Till årets Birgittapristagare utsågs med acklamation fil mag Ingegerd Lindaräng, Vadstena. För er alla som någon gång under de senaste 26 åren sett det uppskattade Birgittaspelet ”Visa mig vägen” och/eller hört Ingegerd på Gräsgården med inlevelse läsa högt ur Heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser behövs nog ingen närmare motivering. Birgittapriset delas ut i samband med årsmötet lördagen den 8 maj.

   Under det gångna året har enligt färsk statistik de flesta museer i Sverige tvingats se sina besökssiffror mer än halveras. Sancta Birgitta Klostermuseum har emellertid, trots en avkortad besökssäsong och att gruppbokningar inte var möjliga, likväl haft 10.000 besökare. Ett normalt år brukar antalet uppgå till 12.000 personer. Detta har möjliggjorts genom museiledningens och guidernas aktiva insatser för att ta emot våra besökare på ett så smittsäkert sätt som överhuvudtaget är möjligt. En som ni säkert förstår inte helt lätt uppgift med tanke på de medeltida lokalerna. Både den nya museiutställningen och skärmutställningen om vårt hundraårsjubleum på Stora torget i Vadstena har väckt stort och positivt intresse och fått många uppskattande ord och omdömen.

   När vi i höstas på grund av nya restriktiva besöksbestämmelser ännu en gång tvingades stänga Sancta Birgitta Klostermuseum intensifierades arbetet med att sanera (silverfiskar) och rusta upp museilokalerna. Bland annat har belysningen förbättrats och museitexter har omarbetats samt ett modernare larmsystem installerats. Det senare har både sparat tid och pengar. Styrelsen fortsätter att med högsta prioritet arbeta för att Sancta Birgitta Klostermuseum ska få en ny huvudman. Ett museum av denna höga kvalitet och som är av riksintresse ska naturligtvis ha en säker ekonomisk och administrativ grund att vila på. Birgittastiftelsen är en ideell förening och kan inte garantera att dess medlemmar ska kunna säkra museets framtid och varje år samla in de betydande belopp som krävs för museets drift och för att vidmakthålla museets kompetens och kvalitet. Med tanke på Sancta Birgitta Klostermuseums riksintresse borde det vara naturligt att staten låter t.ex. Statens historiska museer eller Riksantikvarieämbetet ta över ansvaret för dess drift. Så är fallet både vad gäller Glimmingehus och Skokloster för att nu nämna två välkända exempel. Till dessa utmaningar ska också läggas att Statens Fastighetsverk (SFV), som i slutet av 1990-talet tog över ansvaret för klosterområdet i Vadstena från Birgittastiftelsen, aviserat att man ämnar mer än tiofaldiga den hyra som vi under senare år betalat.

 För att bereda väg för en snar lösning på huvudmannafrågan har Birgittastiftelsen under de senaste två åren inbjudit länets riksdagsledamöter, regionens politiker och kommunens dito till informationsträffar på Sancta Birgitta Klostermuseum. I december 2019 uppvaktade vi också de ansvariga i Kulturdepartementet. Våren 2020 skulle vi ha besökt riksdagens kulturutskott för att informera ledamöterna om det bekymmersamma läge som Sancta Birgitta Klostermuseum befinner sig i. Sedan slog pandemin till med full kraft och denna uppvaktning har tyvärr ännu inte kunnat genomföras. Vi satsar nu på att den ska kunna äga rum i vår, fysiskt eller digitalt. Samtidigt med detta aktiva lobbyarbete pågår också planeringen av och förberedelserna inför den kommande museisäsongen.

 Till sist ber vi att få påminna om att årsavgiften är oförändrad: 200:- för enskild och 300:- för familj. Ständigt medlemskap kostar 2 000:- respektive 3 000:-. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5828-6642. Glöm inte att ange namn, adress och om möjligt även e-postadress. För den som vill och har möjlighet att därutöver ekonomiskt stödja Birgittastiftelsens arbete med att vårda och värna en viktig del av vårt medeltida kulturarv vill vi påminna om att skattereduktion beviljas med 25% för gåvobelopp mellan 2 000:- och 6 000:-.

   Med förhoppning om att vi snart åter ska kunna träffas i olika stimulerande Birgittasammanhang!

Fredrik Vahlquist                            Lilliann Gilmark

Ordförande                                     Museichef