Medlemsbrev våren 2020

Medlemsbrev våren 2020

Vadstena i januari 2020

Kära Birgittavänner!
Det gångna året, som varit fyllt av olika aktiviteter i och kring Sancta Birgitta
Klostermuseum, fick sin trevliga final under den välbesökta och uppskattade
”Julmarknad i museet” som vår nya museichef tagit initiativet till. Lilliann Gilmark har
med nya ögon och med sin långa erfarenhet från utställnings- och museiverksamhet på
ett föredömligt sätt lett arbetet med att rusta upp vårt museum både tekniskt och på
annan sätt. Det senare omfattar inte minst kampen mot insekter, som hotar vårt och
många andra museer. Dessa värdefulla insatser är desto mer välkomna som Birgittastiftelsen
i år fyller 100 år.
Det har nämligen snart förflutit ett sekel sedan några kloka och framsynta
kulturpersonligheter med ärkebiskop Nathan Söderblom i spetsen bildade den ideella
föreningen Birgittastiftelsen. Dess främsta mål var och är alltjämt att söka bevara det
rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning och arbeta i hennes anda.
I praktisk handling tog detta sig främst uttryck i att värna och vårda de medeltida
klosterbyggnaderna i Vadstena. Detta arbete utvecklades till Sveriges första och största
kulturmiljövårdsprojekt.
Hundraårsjubileet kommer att firas genom en rad olika aktiviteter under årets gång.
Fredagen den 15 maj inleds det med ett program i Klosterkyrkan följt av invigningen av
en utställning i Sancta Birgitta Klostermuseum om Birgittastiftelsens hundraåriga
verksamhet. Följande dag arrangeras ett seminarium i Folkhögskolan, som både ska
belysa Birgittastiftelsens verksamhet och lyfta fram några av de kvinnor och män som
varit nyckelpersoner i detta arbete.
Ett Birgittaspel för barn och ungdom kommer att framföras i sommar. Tillsammans med
Societas Sanctæ Birgittæ, som också fyller 100 år, kommer vi att högtidlighålla Birgitta
Birgersdotters himmelska födelsedag den 23 juli.
I mitten av augusti äger ett internationellt vetenskapligt symposium rum i Vadstena,
som samlar Birgittaforskare från hela världen. I ledningen för detta finns vår förra
ordförande, fil. dr. Mia Åkestam.
Årets Birgittaseminarium kommer att äga rum lördagen den 10 oktober. Höstens tema
blir ”Okända och kända östgötar från medeltiden”.
Lagom till jubileumsårets början kommer en rikt illustrerad bok om ”Tusen år i
klosterområdet i Vadstena” att ges ut. Författarna är Julia Sigurdson, Sune Zachrisson
och Jan-Erik Nylund.
I syfte att driva på i den fråga som Birgittastiftelsens styrelse gett högsta prioritet,
nämligen att omvandla Sancta Birgitta Klostermuseum till ett nationellt ämnesmuseum,
har en rad riksdagsledamöter och ledamöter i riksdagens kulturutskott under hösten
inbjudits att besöka vårt museum för att på ort och ställe informera sig om det aktuella
läget och våra framtidsplaner. Senare i denna månad kommer ytterligare ett sådant
besök att äga rum. Vidare har styrelsen i december uppvaktat de för museifrågor
ansvariga tjänstemännen i Kulturdepartementet.
Om man vill göra en ekonomisk insats för vår ideella förening och samtidigt få
skattereduktion är det numera möjligt genom de nya skatteregler som gäller från den 1
juli 2019. Skattereduktionen är på 25 procent av gåvobeloppet, upp till 1 500 kronor per
år. Det betyder att man kan få göra avdrag för gåvor på totalt 6 000 kronor per år. För
ytterligare informationer besök gärna vår hemsida och läs vidare under ”Aktuellt”:
www.birgittastiftelsen.se
Under förra året fick vi en hel del nya medlemmar men vi vill gärna att medlemskretsen
utvidgas ytterligare. Vi uppskattar mycket om våra medlemmar medverkar i arbetet på
att värva nya medlemmar. Enklast är då att hänvisa till ovan nämnda hemsida eller
använda sig av de ”rekryteringsbroschyrer” som finns i receptionen på Sancta Birgitta
Klostermuseum, varifrån de även kan beställas per telefon.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 är fortsatt 200 kronor för enskild medlem
och 300 kronor för familj. Ständigt medlemskap 2 000 kr.
Bankgironummer: 5828-6642 Glöm inte att ange namn och e-postadress!
God fortsättning på det nya året och varmt välkomna till Birgittastiftelsens aktiviteter
under jubileumsåret 2020!

Fredrik Vahlquist           Lilliann Gilmark
Ordförande                    Museichef
070-2708606

 

202001_Birgittabrev