SYMPOSIEDAG – MÅNDAGEN DEN 24 JULI

SYMPOSIEDAG – MÅNDAGEN DEN 24 JULI

O Herre, kom snart och lys upp natten! Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig. Säg min själ, att inget händer utan att du tillåter det och att inget som du tillåter är tröstlöst. 

O Jesus, Guds Son, du stod tyst inför dem som dömde dig, håll tillbaka min tunga dess jag fått besinna vad och hur jag skall tala. 

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare. Så uppfyll då min åstundan och visa mig vägen. 

Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren. Giv, O Herre, mitt hjärta ro!

Program i Klosterkyrkan:

13.00 – 15.30 Föredrag

Paus

16.30 Konsert med Schola Gothia

Föredrag

Birgittas kloster i Vadstena idag. 

Moder M Karin OSsS, Vadstena

Some aspects of St. Birgitta’s unfading message and spirituality in our present time. 

Moder M Fabia OSsS, Rom

Till min högt älskade moders ära och först och främst för kvinnor.

Professor Eva Lindquist Sandgren 

Birgittine Circles – People and Saints in the Medieval World. Bokpresentation av Universitetslektor FD Mia Åkestam, ordförande i Birgittastiftelsen.

Birgitta i Vadstena. Från protestantism till katolicitet.

Professor Oloph Bexell

”Ave maris stella”

– sånger ur den Heliga Birgittas liturgi

 Vadstena klosterkyrka, 24 juli 2023

Ave MariaInvitatorium
Ave maris stellaHymn
Gaude BirgittaHyllningssång
Nativitas tuaAntifon
Flectatur tibiAntifon
O amabilisAntifon
Kyrie: Lux celis – Lux et gloriaA Worcester Ladymass
Alma Redemptoris MaterAntifon
O gloriosa DominaHymn
Iesu benigne RedemptorAntifon
Beatus populusAntifon
AngeliAntifon
SanctusA Worcester Ladymass
Ave stella matutinaAntifon
Benedicamus DominoGavin Bryars (*1943)
MagnificeturAntifon till Magnificat
Solem iustitiaeResponsorium
Quem terraHymn

Schola Gothia:

Ulrike Heider

Sabina Nilsson

Yvonne Carlsson

Helene Stensgård Larsson

TEXTER

Ave Maria (Invitatorium till Psalm 95, torsdagens Matutin)

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig.

Ps. Kom, låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsnings klippa!

Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse,

jubla till honom med lovsång. (Översättning Alf Härdelin)

Ave maris stella (Hymn, torsdagens Vesper)

Hell dig havets stjärna, o Guds milda moder, 

alltid rena Jungfru, himlens port, du sälla.

Evas namn blir omvänt genom ängelns ”Ave”.

fred kan åter sluta jord och himmel samman.

Lossa skuldens bojor, skänk de blinda ljuset,

driv allt ont på flykten, bed om goda gåvor.

Visa dig som moder. Han hör dina böner,

han som till vår räddning gästade ditt sköte.

Jungfru utan like, mild som ingen annan,

lär oss du att leva från allt ont förlösta.

För oss fram till livet, visa väg till riket,

åt oss där tillsammans glada skåda Jesus.

Låt oss lova Fadern, dyrka ende Sonen,

prisa helga Anden, ära Gud Treenig. Amen. (Översättning Alf Härdelin)

Gaude Birgitta (Suffragium, söndagens laudes)

Gläd dig, Birgitta, mottag vår hyllningssång,

led oss från olyckans dal till svalkan och friden.  (Översättning Alf Härdelin)

Nativitas tua (Antifon till Benedictus, onsdagens Laudes)

Din födelse, o Guds jungfruliga Moder,

förkunnar ett glädjens bud för hela världen,

ty av dig föddes Rättfärdighetens Sol, Kristus, vår Gud,

som löste förbannelsen och gav oss välsignelsen,

som kom döden att vackla och gav oss det eviga livet. (Översättning Alf Härdelin)

Flectatur tibi (Antifon, torsdagens Matutin/Nocturn)

För dig, välsignade Jesus, må böjas varje knä,

ty du ville göra Jungfrun till moder och dig själv till människa,

och så ge arvet åt dem som fruktar ditt namn. (Översättning Alf Härdelin)

O amabilis (Antifon, söndagens Matutin/Nocturn)

O älskliga Jungfru, satt av Gud 

till drottning på Sion, hans heliga berg,

låt oss med fruktan tjäna din Son 

och lovsjunga honom med bävan. (Översättning Alf Härdelin)

Alma Redemptoris Mater (antifon, söndagens completorium)

Du, vår frälsnings milda Moder,

du ständigt öppnade port till himlen, du havets stjärna:

Till dem som har fallit räck din hjälp och rädda din skara, 

du som, till skapelsens häpnad, salig födde din och allting skapats Upphov.

Jungfru var du, och förblir du. Du från Gabriels läppar hörde orden: Hell dig!

Var oss nådig och barmhärtig!   (Översättning Alf Härdelin)

O gloriosa Domina (Hymn, lördagens Matutin)

O Härskarinna, underbart du tronar över stjärnors valv,

men en gång världens Skapare  blev mättad i din modersfamn.

Du räddar med din livsfrukt dem, som Evas svaghet sorg berett,

ett fönster mot Guds rikes hus för jordens barn du slagit upp.

Ja, du har öppnat på vår jord för himlens ljus en gyllne port;

så må de frälstas skara glatt besjunga gåvan, Jungfrun gav. 

Maria, moder till all nåd, barmhärtighet och allt gott råd,

var du mot fienden försvar och tag oss sist i ditt förvar.

All ära din, o Herre kär, som föddes av en Jungfru här,

med Fadern och med Hjälparen i evigheters evighet. Amen. (Översättning Alf Härdelin)

Iesu benigne Redemptor (Antifon, fredagens Ters)

Jesus, vår gode Återlösare!

Såsom du av lydnad mot Faderns vilja

genom ditt lidande har tagit bort från oss våra synder,

så må du nu på din Moders förbön driva bort ifrån oss

ögonens och köttets begärelse, liksom högmodet i våra liv. (Översättning Alf Härdelin)

Beatus populus (Antifon, torsdagens Vesper)

Saligt är det folk, vars Gud är Jesus, som Jungfrun ammade.

Ve dem som förtröstar på furstar,

på människobarn som inte kan rädda. (Översättning Alf Härdelin)

Angeli (Antifon till psalmerna, måndagens Laudes)

Änglar, ärkeänglar, krafter, väldigheter, 

makter, härskare, troner, keruber, serafer!

Prisa himmelens Konung tillsammans med oss 

för Jungfruns skull, som han valt till sin Drottning,

och gör även oss i stånd att värdigt prisa dem. (Översättning Alf Härdelin)

Ave stella matutina (Antifon, torsdagens Completorium)

Hell dig, klara Morgonstjärna, läkedom för syndens trälar,

du är världens Härskarinna, Jungfrumoder du allena.

Res mot fiendernas pilar skölden, som oss alla värnar, 

fanan, som förkunnar seger. Du är Bruden, av Gud utvald,

var för oss den trygga vägen till en evig, himmelsk fröjd. (Översättning Alf Härdelin)

Magnificetur (Antifon till Magnificat, måndagens Vesper)

Låt oss höja vårt lov till den himmelska härskarans Konung,

han som såg till sin tjänarinnas ringhet och upphöjde henne över allt vad han skapat.

Låt oss ständigt prisa hans barmhärtiga kärlek,

Magnificat

Min själ prisar Herrens storhet, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.

Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn.

Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom.

Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. 

Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.

Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt.

Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort.

Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet

mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.

Solem iustitiae (Responsorium, onsdagens Matutin/Nocturn)

Till att föda en Sol, en rättens himmelske Konung,

nu träder Modern fram, se havets strålande stjärna.

V. Skåda, och gläd er i tron åt ljuset med gudomens strålglans,

nu träder Modern fram, se havets strålande stjärna.

V. Fadern och Sonen och Anden i evighet vare all ära.

Nu träder Modern fram, se havets strålande stjärna. 

(Översättning Alf Härdelin)

Quem terra, pontus (Hymn, torsdagens Matutin)

Den Gud som jord och hav och rymd bekänner, dyrkar, prisar högt,

som mäktigt härskar över allt, han i Marias sköte fanns.

I unga kvinnans moderliv, befruktat av en himmelsk nåd,

var innesluten den, som sol och himlakroppar ger sin tjänst.

Se, Skaparen av världen all, som håller världen i sin hand,

han hölls i sluten kammar gömd; o Moder, saligt är ditt kall!

Ja, salig, som profeten sagt, av helig Ande havande,

är du, som underbart har fött åt världen detta längtans barn!

Maria, moder till all nåd, barmhärtighet och allt gott råd,

var du mot fienden försvar och tag oss sist i ditt förvar.

All ära din, o Herre kär, som föddes av en Jungfru här,

med Fadern och med Hjälparen i evigheters evighet. Amen. 

(Översättning Alf Härdelin)

Schola Gothia är en professionell kvinnlig vokalkvartett. Gruppens ledare Ulrike Heider är utbildad i Holland där hon bl.a. genomgått en flerårig utbildning i medeltida ensemblesång. De övriga tre medlemmarna är Helene Stensgård Larsson, Sabina Nilsson och Yvonne Carlsson, som alla är utbildade vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. 

Repertoaren består av gregorianik och tidig flerstämmig musik från 1300-1400 talet. All musik studeras in och framförs efter tidsenlig notation. Enligt medeltida förebild använder sig gruppen ofta av ett stort gemensamt notställ. Detta program innehåller bl.a. sånger/böner ur den Heliga Birgittas liturgi, Cantus Sororum (systrarnas sång), och mässatser ur A Worcester Ladymass.

Sedan gruppen bildades 1999 har dess konsertverksamhet i Sverige varit stor. Ensemblen har även turnerat i ett flertal länder i Europa och i Japan och Guatemala. Schola Gothia har också samarbetat med ett flertal framstående musiker och ensembler.

Gruppen har spelat in fyra skivor: 

”Rubens rosa” (Rosarium), ”Gaude Birgitta” (Proprius) – Grammisnominerad 2003

”Gaudete in Domino” (Gothic), ”The Divine Mystery” (Musica Rediviva, 2011) 

 www.scholagothia.com

Societas Sanctae Birgittae, SSB, är en bönegemenskap inom Svenska kyrkan. SSB stiftades år 1920 för att vara en fristad för dem som i en tid av liturgisk och teologisk utarmning längtade efter ett rikare gudstjänstliv, ett innerligare andaktsliv och en mer bibeltrogen förkunnelse i Svenska kyrkan.

SSB söker förverkliga dessa syften genom att verka för att nattvardslivet och bönelivet alltmer förnyas för enskilda kristna och i församlingarna, att Kyrkans förkunnelse och undervisning alltmer präglas av trohet mot Guds Ord och vår Kyrkas bekännelse och att den enskilda själavården och det enskilda skriftermålet blir alltmer brukade.

SSB håller årligen Genereralkapitel omkring den heliga Birgittas himmelska födelsedag – den 23 juli – vanligen i Vadstena. Konvent anordnas i regel tre gånger om året på olika platser i landet. Därutöver fungerar SSB som en bönegemenskap, där bröder och systrar ihågkoms i den dagliga andakten.

SSB leds av en av dess präster som Confessor och en av dess systrar som Superior.

Birgittastiftelsen är en ideell och konfessionellt obunden förening, som har till ändamål att söka bevara det rika kulturarv som Sverige, våra nordiska grannländer, Europa och hela kristenheten äger i den heliga Birgittas liv och gärning. 

Den bildades år 1920, när man oroade sig för hur de medeltida klosterbyggnaderna i Vadstena skulle användas i framtiden. Under åren 2003 till 2022 var Birgittastiftelsen huvudman för Sancta Birgitta klostermuseum. 

Den 1 oktober tog Region Östergötland och Vadstena kommun över huvudmannaskapet. De har i sin tur uppdragit åt Östergötlands museum att ansvara för Klostermuseets drift och att organisera museet. 

Därtill fortsätter och vidareutvecklar Birgittastiftelsen sitt tidigare arbete med att främja forskning kring Birgitta, ordna seminarier, upprätthålla Bibliotheca Birgittina och utdela det årliga Birgittapriset till en eller flera förtjänta forskare.