Birgittastiftelsens 100-årsjubileum 15 – 16 maj

Birgittastiftelsens 100-årsjubileum 15 – 16 maj

Det har förflutit ett sekel sedan några kloka och framsynta kulturpersonligheter med ärkebiskop Nathan Söderblom i spetsen bildade den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Dess främsta mål var och är alltjämt att söka bevara det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning och arbeta i hennes anda. I praktisk handling tog detta sig främst uttryck i att värna och vårda de medeltida klosterbyggnaderna i Vadstena. Detta arbete utvecklades till Sveriges första och största kulturmiljövårdsprojekt.

Hundraårsjubileet kommer att firas genom en rad olika aktiviteter under årets gång.
Fredagen den 15 maj inleds det med ett program i Klosterkyrkan följt av invigningen av
en utställning i Sancta Birgitta Klostermuseum om Birgittastiftelsens hundraåriga
verksamhet. Följande dag arrangeras ett seminarium i Folkhögskolan, som både ska
belysa Birgittastiftelsens verksamhet och lyfta fram några av de kvinnor och män som
varit nyckelpersoner i detta arbete.

Mera information finns i bifogade medlemsbrev.

202001_Birgittabrev